Hùng Ca Đại Việt

Bảo Nhân Vệ Dân

Chương 1359: Đông Ngô Lục Đại Chính Lệnh

Nữa ngày sau, bắt đầu từ Giang Lăng, Phạm Long đã ra lệnh tổng động viên, tuyên cáo di dời toàn bộ bách tính quanh khu vực Di Lăng Sơn ra bên ngoài, đồng thời đưa ra một đạo chỉ lệnh tuyên cáo khắp Kinh Châu, Giang Đông rằng.

Kinh Tương chiến loạn suốt 20 năm qua, không một ngày ngưng nghỉ. Tân Huê Vương nhìn thấy cảnh bách tính màn trời chiếu đất, gia đình ly tán, không chốn dung thân. liền đau xót mất ăn mất ngủ nhiều ngày liên tiếp hòng đưa ra đối sách giúp bách tính thoát khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng.

Tôn Quyền bạo tàn, tham lam, cùng với thế gia đại tộc không ngừng vô vét của cải, lạm dùng chức quyến tước đoạt ruộng đất của bách tính, tô cao, thuế nặng, ép bách tính đến cảnh cơ cực bần hàn.

Lưu Bị giả nhân giả nghĩa, luôn nói vì bách tính trăm họ, nhưng thực ra hắn chỉ vì bản thân vinh hoa phú quý, vì cơ nghiệp nhà Hán của họ Lưu của hắn mà thôi! Lưu Bị vì khôi phục Hán quyền mà không từ thủ đoạt, cước bóc, cưỡng bức trưng thu lương thực, cưỡng bức mộ binh, ép bách tính vào đường cùng, ép bách tính vào con đường c·hết.

May thay ông trời có đức hiếu sinh, Tân Huệ Vương đã thấu lòng bách tính, quyết sẽ xây dựng Kinh Tương trở thành một nơi phồn vinh thịnh thế. Nay Huệ Vương ban ra năm bố lệnh tuyên cáo với toàn thiên hạ Đông Ngô.
- Chương Bị Khóa -
Bạn có thể mở khóa bằngKNBshoặc
Nhập số lượng chương muốn mở khóa đồng thời
ĐổicandysangKNBsở đây